آلبوم بهترین آداجیو های تاریخ (Best of Adagio) از هربرت فون کارایان