آلبوم گیتار نرم شاهکاری از فرانسیس گویا و کلود سیاری